Beachcombing in “Treasure from the Sea” by Lisa Woollett and Sarah McCartney

“Beachcombing became on of the children’s favourite things to do. Searching, wrecking, treasure hunting,” writes Lisa Woollett in her book for young readers Treasure from the Sea. A girl named Ally loves to collect things that she has found at the beach. She and her friend Finn live in Cornwall and go to the beach at least twice a day. Quite a lot of Ally’s finds were a mystery to her. “She did ask what things were sometimes, but it was surprising what grown ups didn’t know.” One day they meet Rae, a woman who is a beachcomber and can reveal them a lot about the things they find.

Treasure from the Sea, beautifully illustrated by Sarah McCartney, is a book full of colours and knowledge. It sparks a wish to go to the beach, to look carefully and collect.

“Once there was a girl who liked to find things on the beach.” / “Reiz dzīvoja meitene, kurai patika pludmalē visu ko atrast.”
“Her name was Ally and under her bed she kept a box. It was quite an ordinary box on the outside but inside it was better than treasure. It was a good collection because children, like Ally, are good at looking, and so they’re good at finding.” / “Viņas vārds bija Elija, un zem gultas viņa glabāja kasti. No ārpuses tā šķita diezgan parasta kaste, bet iekšpusē tā bija kas labāks par dārgumiem.”
Ever since kids met Rae, they knew that they can ask her anything about the mysterious beach finds. Rae explained and opened a whole new world for them. In this spread she is telling about the so called mermaid’s purses or empty egg cases, laid by a ray or a catshark. / Kopš bērni iepazīst Raju, viņi zina, ka var tai vaicāt visu, ko vien vēlas, par noslēpumainajiem pludmales atradumiem. Raja rūpīgi paskaidro un atklāj bērniem veselu pasauli. Šajā atvērumā viņa stāsta par tā sauktajām nāru somiņām jeb raju un kaķhaizviju olu somām.
“On their trips to the beach they began to hope they might see Rae. One day they found her out on the rocks at low tide. She showed them circles worn into the rock and explained how every limpet has a home, a round ‘scar’ it grinds to a perfect fit.” / “Gājienos uz pludmali viņi ikreiz cerēja satikt Raju. Kādu dienu viņi to sastapa starp akmeņiem bēguma laikā. Raja bērniem parādīja riņķīšus uz akmeņiem un izstāstīja, ka katram mazajam moluskam ir mājiņa, kas uz akmens atstāj ‘rētu’, iegravētu nospiedumu, precīzi tik lielu, cik liels ir molusks pats.”
“Ally and Finn looked much more carefully now. All along it, often hidden amongst seaweed, were clues to secret worlds beneath the waves.” / “Elija un Fins nu lūkojās krietni uzmanīgāk. Gar krasta līniju, visbiežāk jūras zālēs, bija atrodami pavedieni uz slepenām pasaulēm, kas mīt zem viļņiem.”
“Later Rae told them about the Lego. ‘Twenty years ago,’ she said, ‘a ship was hit by a huge wave off Land’s End. Five million pieces of Lego were washed overboard and it still washes up today.’ / “Vēlāk Raja pastāstīja viņiem par Lego. “Pirms divdesmit gadiem kādam kuģim trāpīja milzīgs vilnis netālu no šejienes. Jūrā nonāca pieci miljoni lego kauliņu, kas jorpojām skalojas krastā.”
“They found many strange and beautiful things for Ally’s collections – there were three full boxes under her bed now – but never a violet sea snail. They decided the only way to see one would be to visit Rae.” / “Viņi atrada daudzas dīvainas un skaistas lietas Elijas kolekcijai – tagad zem viņas gultas bija jau veselas trīs kastes – bet nekad vēl nebija paveicies atrast violeto jūras gliemezi. Bērni nolēma, ka vienīgā iespēja to skatīt savām acīm ir apciemojot Raju.”
“Rae opened the door: ‘Hello you two. Come on in.’ They both drew in their breath. It was the most wonderful room they’d ever seen.” / “Raja atvēra durvis: “Sveiki, jūs abi. Nāciet iekšā.” Bērniem aizrāvās elpa. Tā bija visbrīnišķīgākā istaba, kādu vien viņi bija redzējuši.”
“Treasure from the Sea” has the most beautiful endpapers. / Grāmatai ir pasakaina vāka iekšpuse.
Lisa Woollett, Sarah McCartney. Treasure from the Sea. Mabecron Books, 2018. Photo: Beach Books.

“Pludmaļu ķemmēšana kļuva par vienu no bērnu iemīļotākajām nodarbēm. Meklēt izskalotas lietas, medīt dārgumus,” raksta Lisa Vūleta grāmatā jaunajiem lasītājiem Treasure from the Sea (“Jūras dārgumi”). Meitene vārdā Elija mīl kolekcionēt lietas, ko viņa atrod pludmalē. Elija un viņas draugs Fins dzīvo Kornvelā, Anglijā, un uz krastmalu abi dodas vismaz divas reizes dienā. Liela daļa no atradumiem Elijai ir nolsēpums. “Reizēm viņa jautāja, kas tas viss ir, bet pārsteidzoši, cik maz tie pieaugušie zina.” Kādu dienu bērni sastop Raju, sievieti, kas arī ir pludmaļu ķemmētāja un kura spēj pastāstīt tik daudz par visu, ko pludmalē var atrast.

“Jūras dārgumi” ir spilgta grāmata, kuru skaisti ilustrējusi Sāra Makartnija. Grāmata ir pilna krāsu un vērtīgu zināšanu. Tā iedvesmo doties uz pludmali, uzmanīgi skatīties un sākt kolekcionēt atrasto kaut vai kastē zem gultas.

Ja vēlies aizņemties un lasīt “Treasure from the Sea”, dod man ziņu! Jūras bibliotēkā ir vairāk nekā 100 grāmatas par jūru jaunajiem lasītājiem. No kartona grāmatiņām mazuļiem līdz aizraujošiem romāniem pusaudžiem. Bilžu grāmatas plauktos rindojas gan latviski, gan angliski. Vairāk par pieminēto Lego kravu, kas reiz iekrita jūrā un turpina skaloties krastā jau vairāk nekā 20 gadus, lasi Bērnu Jūras bibliotēkas intervijā ar rakstnieci un pludmaļu ķemmētāju Treisiju Viljamsu.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s